Nowy wzór pieczątek lekarskich który zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2024

Nowe pieczątki lekarskie zaczną obowiązywać od dnia 1 czerwca 2024r. Naczelna Rada Lekarska podjęła w tej kwestii uchwałę „Uchwała nr 6/24/IX w sprawie treści pieczątki lekarskiej lub nadruku wykonywanego w ramach systemu komputerowego”. Lekarze mają maksymalny czas na dostosowanie swoich pieczątek do dnia 31 grudnia 2024. Uchwała dotyczy zarówno pieczątek, jak też nadruku wykonywanego w ramach systemu komputerowego, czyli wszelkich dokumentów drukowanych przez lekarzy.

Co musi zawierać nowa pieczątka lekarska?

Wykaz elementów obligatoryjnych na pieczątce lekarskiej:

Pieczątka lekarska wg nowego wzoru powinna zawierać następujące rzeczy:

 1. imię lub imiona i nazwisko,
 2. tytuł zawodowy, tj. „lekarz” („lek.”) albo „lekarz dentysta” („lek. dent.”),
 3. numer prawa wykonywania zawodu.
Przykładowe nowe wzory pieczątek lekarskich 2024

Co ponadto może zawierać pieczątka lekarska?

Wykaz elementów dodatkowych (nieobligatoryjnych) na pieczątce lekarskiej:

 1. Posiadany tytuł i stopień naukowy.
 2. Posiadane specjalizacje i umiejętności zawodowe, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie, zaświadczeniu lub certyfikacie, potwierdzającym ich uzyskanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 3. Nazwę uczelni i kierunku, na którym lekarz lub lekarz dentysta uzyskał dyplom.
 4. Numer telefonu wraz z prefiksem międzynarodowym.
 5. Adres miejsca zamieszkania.
 6. Adres poczty elektronicznej.
Wśród danych nieobligatoryjnych, czyli tych, które lekarz może, lecz nie musi zamieścić na pieczątce, w stosunku do poprzedniej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

 1. doprecyzowano, że numer telefonu podawany przez lekarza powinien mieć oznaczenie prefiksu międzynarodowego – jest to ułatwienie dla lekarza, ponieważ obecnie ustawa Prawo farmaceutyczne wymaga, aby na recepcie wśród danych osoby wystawiającej receptę były m.in. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wraz z prefiksem międzynarodowym do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę;
 2. doprecyzowano, że adres na pieczątce to adres miejsca zamieszkania;
 3. z przyczyn wskazanych powyżej dotyczących przepisów o wystawianiu recept dodano na pieczątce możliwość podania adresu poczty elektronicznej,
 4. wprowadzono możliwość podania przez lekarza nazwy uczelni i nazwy kierunku, na którym lekarz lub lekarz dentysta uzyskał dyplom;
 5. z uwagi na brzmienie art. 20b ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przewiduje się dla lekarza lub lekarza dentysty, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, możliwość posługiwania się na pieczątce lub nadruku z systemu komputerowego także oryginalnym tytułem określającym wykształcenie, uzyskanym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub jego skrótem.

Zapoznaj się z tekstem uchwały  na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej- UCHWAŁA Nr 6/24/IX NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej lub nadruku wykonywanego w ramach systemu komputerowego bądź zobacz lub pobierz uchwałę w postaci załącznika PDF – Pobierz / Zobacz